MijnAOV.com

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor?

Als je via een adviseur gebruik gaat maken van MijnAOV, vragen wij om je persoonsgegevens. Wij gebruiken deze bijvoorbeeld om:


   - je aanvraag te verwerken
   - overeenkomsten met je te sluiten
   - statistisch onderzoek te doen
   - te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
   - fraude te voorkomen en te bestrijden
   - te voldoen aan de wet
   - de relatie met je te onderhouden en uit te breiden
   - je aanbiedingen te doen

Wil je informatie over jouw persoonsgegevens?

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je bewaren. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Je kunt jouw gegevens opvragen door een verzoek bij ons in te dienen via info@mijnaov.com. Wij zorgen er dan voor dat je de gegevens binnen 4 weken in huis hebt. Voor het opvragen van je gegevens kunnen wij een vergoeding vragen.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of je gegevens aan te vullen. Wil je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat ze niet relevant of in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn? Dan kun je ons dat laten weten. Vul hiervoor het vragenformulier in.

Wat kost het opvragen van gegevens?

Het verzamelen van de opgevraagde gegevens kost tijd. Bedrijven mogen daarom een vergoeding hiervoor rekenen. De hoogte van deze vergoeding is wettelijk geregeld in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Meer informatie hierover vind je op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Hieronder lees je ons volledige privacy statement

 

Privacy beleid MijnAOV

MijnAOV.com respecteert uw privacy en heeft voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn opgeslagen en vertrouwelijk blijven. MijnAOV.com heeft technische maatregelen in het systeem geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen tegen diefstal, misbruik en wijzigingen door niet geautoriseerde personen.

MijnAOV.com handelt naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens, AVG en GDPR. Uw dossier wordt gedurende het claimproces opgeslagen in een veilige omgeving. Na het indienen van uw claim bij de verzekeraar blijft uw schadedossier bij ons opgeslagen zodat deze, indien nodig, in de toekomst geraadpleegd kan worden. Als u er prijs op stelt dat uw dossier uit onze database wordt verwijderd dan kunt u een verzoek sturen naar info@mijnaov.com.

Het is mogelijk dat uw data wordt gebruikt voor statistische analyses. Uiteraard worden deze gegevens enkel anoniem verwerkt.
Onze mensen zijn op de hoogte van onze privacy richtlijnen en zijn verplicht naar deze richtlijnen te werken.

Wie kan mijn dossier inzien?

Uw gegevens zijn veilig opgeslagen in het MijnAOV.com systeem. Alleen u en geautoriseerd personen die betrokken zijn bij de afwikkeling van uw schade kunnen uw dossier inzien. Wij verzoeken u om in geen geval uw login informatie te delen met derden!

Heeft mijn belangenbehartiger toegang tot mijn dossier?

Uw belangenbehartiger heeft toegang tot uw dossier als u hem of haar daarvoor gemachtigd heeft. Met deze machtiging kan uw belangenbehartiger informatie raadplegen, toevoegen en wijzigen. U kunt deze autorisatie op elk moment weer intrekken in MijnAOV.com.
Wij verzoeken u om in geen geval uw login informatie te delen met derden! MijnAOV.com verstrekt aparte inlog gegevens aan uw belangenbehartiger.

 

Hieronder treft u ons complete privacy statement aan:

Privacy Reglement Axell

 

1. U vindt uw privacy belangrijk. Wij ook.
De ondernemingen en dienstverleners die gebruik maken van onze platforms zijn actief in de verzekeringsmarkt en zorgsector. De door u ingevoerde persoonsgegevens worden gebruikt om aanvragen en/of schadeclaims te beoordelen en af te wikkelen. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen in de processen die relevant zijn voor de processen die we ondersteunen. Verzekeraars en zorgverleners kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften.

In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze websites, mobiele apps of dienstverlening en u hierbij gegevens met ons deelt via deze media of sociale media of op andere manier contact met ons zoekt. Ook leggen we uit waarvoor we de gegevens gebruiken, wie toegang heeft tot de gegevens en met wie we de gegevens delen.

Wilt u weten hoe u ons kunt bereiken? Onze contactgegevens vindt u hier.

 

2. Wie zijn wij?
 

2.1. Algemeen
De Axell Claims Group B.V. bestaat uit Axell Claims Systems B.V. en Axell Claims Services B.V. en haar huidige en toekomstige dochtermaatschappijen. Dochtermaatschappijen van Axell Claims Group zijn:


o ScorpiWave B.V.
o EllaHelpt

 

Tenzij anders aangegeven, wordt in deze privacy policy met de begrippen "Axell”, "we" en "ons" bedoeld de betreffende Axell onderneming.

 

2.2. Verantwoordelijke
Axell verwerkt in opdracht van derden persoonsgegevens die worden uitgewisseld in het kader van de aanvraag, acceptatie, wijziging van verzekeringsproducten tussen verzekeraars en hun klanten. Daarnaast verwerkt Axell ook gegevens in opdracht van derden in het kader van het indienen, beoordelen en behandelen van schadeclaims.

Onder het label Erisietsmisgegaan.nl kunnen gebruikers onvredemeldingen doen over de dienstverlening van zorgverleners die bij dit platform zijn aangesloten. Tevens kunnen patiënten van die zorgverleners schademeldingen doen, indien zij schade hebben geleden als gevolg van de behandeling.

 

2.3. Uitwisseling gegevens
In het kader van de uitvoering van de diensten die met behulp van de Axell Platforms worden geleverd, worden persoonsgegevens uitgewisseld met daartoe bevoegde partijen die werken in het kader van de uitvoering van diensten op het vlak van de aanvraag, beoordeling, acceptatie en wijziging van verzekeringsproducten, alsmede het verwerken en beoordelen van schadeclaims uit hoofde van bestaande verzekeringsproducten. Daarnaast hebben personen toegang tot persoonsgegevens die zorgdragen voor het operationeel houden van de beveiligde platforms en uitvoeren van helpdesk werkzaamheden. 

De toegang tot de persoonsgegevens is altijd afhankelijk van de rol die een bevoegde partij heeft en de noodzaak om deze gegevens te verwerken.

Daarnaast kunnen gegevens worden gebruikt voor statistisch onderzoek en gerichte marketing door opdrachtgevers van Axell. Hiervoor gelden strikte eisen en alle personen die toegang krijgen tot persoonsgegevens zijn verplicht om die informatie geheim te houden.

 

3. Welke gegevens verzamelen we?
 

3.1. Algemeen
We verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

a. Producten en diensten
Gegevens die worden verstrekt bij de aanvraag voor producten of diensten van opdrachtgevers en gegevens die we en / of de opdrachtgevers zelf vastleggen bij de beoordeling van de aanvraag of de levering van producten en diensten in dat kader.

Voor de aanvraag leggen we de gegevens vast die u aan ons of onze samenwerkingspartners verstrekt. Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon­nummer, geboortedatum, rekening­nummer, Burger Service Nummer,  kenteken, schadeverleden en - voor zover noodzakelijk - straf­rechtelijke gegevens en gezondheidsgegevens. Sommige van deze gegevens kwalificeren als bijzondere gegevens.

Voor de beoordeling van de aanvraag kunnen opdrachtgevers ook gegevens uit andere bronnen,  buiten onze platforms, gebruiken.  

Opdrachtgevers kunnen in onze platforms ook gegevens vastleggen die nodig zijn voor de dienstverlening, zoals het type en de looptijd van de overeenkomst, de toepasselijke premie en polisvoor­waarden, de polis­nummer, eventuele schade die u meldt, de beoordeling van de schademelding en de hoogte van een eventuele uitkering.

Voor het gebruik van onze platforms en apps is het nodig om een account aan te maken en een aantal gegevens over uzelf in te vullen. Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen als u inlogt.

 

b. Communicatie
Gegevens die we vastleggen als u contact zoekt met onze medewerkers.

Via de website, onze apps, sociale media of de telefoon kunt u vragen stellen aan onze medewerkers. Om de vragen te beantwoorden gebruiken we uw contactgegevens. We registreren ook de vragen in onze systemen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben onze medewerkers toegang tot de opgeslagen gegevens.

Onze websites zijn zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen. Alle medewerkers die uw gegevens kunnen inzien, zijn verplicht deze geheim te houden. In het kader van de beveiliging is het niet mogelijk om via sociale media informatie te delen met de beveiligde platforms. Wij kunnen niet instaan voor de bescherming van de persoonsgegevens die u via (onbeveiligde) (sociale) media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke en gevoelige informatie (zoals rekening- of BSN nummers, straf­rechtelijke gegevens, medische gegevens) met u via onbeveiligde (sociale) media.

 

c. Digitale media
Gegevens over uw gebruik van onze digitale media, zoals onze website en apps.

Als u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, dan kunnen we, afhankelijk van het platform, bepaalde gegevens over u registreren die van belang zijn om fouten op te sporen of je activiteiten in het platform te loggen. Zoals uw IP-adres, internet service provider, de browser die u gebruikt, uw besturings­systeem, de webpagina's die u bezoekt, de dag en het tijdstip van uw bezoek en de website die u heeft doorverwezen naar onze website.

Voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken, zie ons cookie statement.

 

3.2. Bijzondere gegevens
Sommige categorieën persoonsgegevens die via onze platforms worden verzameld kwalificeren als 'bijzondere gegevens' op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor sommige financiële producten en diensten hebben onze opdrachtgevers bijvoorbeeld de medische of straf­rechtelijke gegevens nodig. Als er gegevens van de arts nodig zijn, kan dat alleen met uw voorafgaande toestemming. De medische adviseurs zijn verantwoordelijk voor uw gezondheidsgegevens en hebben een beroepsgeheim. U kunt er ook zelf voor kiezen om bijzondere gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer u bepaalde foto's bij de schademelding voegt. De bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met uw toestemming. Als u bijzondere gegevens met ons deelt, stemt u ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden. Uw toestemming kunt u ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat u in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze producten en diensten.

 

Websites van derden
Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites en diensten van derden waar onze website naar linkt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

 

4. Uw rechten

4.1 Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Heeft u een vraag aan ons over ons privacybeleid, dan kunt u telefonisch, per e-mail of per post contact met ons opnemen.

 

4.2 Recht op inzage en rectificatie
U hebt altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken in onze platforms. U kunt kennis nemen van de verwerkte persoonsgegevens door in te loggen op het door u gebruikte platform. Tevens kunt u onjuistheden dan zelf corrigeren.

U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post. U ontvangt dan een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Indien u onjuistheden ziet in de persoonsgegevens die wij van u verwerken hebt u het recht deze te (laten) rectificeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt kunt u ze volledig (laten) maken door de gegevens aan te vullen in het platform of ons een verklaring daartoe te sturen.

 

4.3 Recht op vergetelheid
U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wissen door ons. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post, waarna wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek zullen voldoen.

Houd er rekening mee dat de opdrachtgevers niet altijd aan uw verzoek gehoor hoeven te geven, indien een wettelijke verplichting of een zwaarwegend belang dit rechtvaardigen. Ook kunnen er negatieve consequenties voor u verbonden zijn aan het laten wissen van uw gegevens.

 

4.4 Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
U kunt ook in plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens vorderen van ons dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dat wil zeggen dat wij ze gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:


o U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het controleren zijn;
o De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;
o Wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
o U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen bij bezwaar.

 

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor wij toestemming hebben van u of welke noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken.

 

Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

 

4.5 Recht op overdraagbaarheid
Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wilt overdragen aan een andere partij. Hieraan zullen wij meewerken op uw verzoek. U kunt hierbij kiezen of wij de gegevens aan u overdragen of rechtstreeks aan die andere partij. 

 

4.6 Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij zullen de verwerking dan staken.

Wij zullen de verwerking niet staken wanneer wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Wij maken geen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, maar onze opdrachtgevers kunnen dat wel doen. Wanneer onze opdrachtgevers uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingsdoeleinden, zoals aanbiedingen per e-mail, kunt u hiertegen bezwaar maken (opt-out). De opdrachtgever moet dan stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingsdoeleinden.

 

4.7 Intrekken toestemming voor gegevensverwerking
Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. Wij stoppen dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Houd er rekening mee dat de opdrachtgevers niet altijd aan uw verzoek gehoor hoeven te geven, indien een wettelijke verplichting of een zwaarwegend belang dit rechtvaardigen. Ook kunnen er negatieve consequenties voor u verbonden zijn aan het laten wissen van uw gegevens.

 

5. Voor welke doeleinden gebruiken we de gegevens?

 

5.1 Algemeen
Wij c.q. onze opdrachtgevers gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Producten en diensten
De behandeling en beoordeling van de aanvraag, de administratie van de overeenkomst en de levering van onze producten en diensten.

We gebruiken de gegevens die zijn verstrekt bij de aanvraag voor een verzekering om de aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Om de aanvraag te beoordelen kunnen ook andere bronnen gebruikt worden. De beoordeling van de aanvraag kan deels via een geautomatiseerde verwerking plaatsvinden. Indien gewenst gaat de opdrachtgever uiteraard met u in gesprek over de uitkomst van die beoordeling.

Na goed­keuring van de aanvraag, worden de gegevens gebruikt om de overeenkomst te administreren en de producten en diensten te verzorgen. Zo worden de contactgegevens gebruikt om de polis en facturen toe te sturen. Een schademelding wordt gebruikt om het recht op een uitkering te beoordelen. Is er recht op een uitkering, dan worden uw naam en rekening­nummer voor het afwikkelen van de betaalopdracht. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor preventief advies, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijkheden om schade te voorkomen.

Wij gebruiken de gegevens voor de verzorging van onze online diensten, bijvoorbeeld door de gegevens en polis beschikbaar te maken binnen uw beveiligde persoonlijke account.

 

b. Communicatie
Om uw vragen te beantwoorden als u contact zoekt met onze medewerkers.
De gegevens die we verzamelen of toegankelijk zijn voor communicatie, gebruiken we om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren.

 

c. Fraude en misbruik
Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden.

Wij moeten bepaalde belangen beschermen. Zowel onze eigen belangen, van onze opdrachtgevers en van de financiële sector in zijn algemeenheid.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel wisselen wij ook informatie uit met onze opdrachtgevers. (zie par. 2.3).

 

d. Wet
Onze opdrachtgevers zijn als financiële dienstverlener gebonden aan diverse (internationale) wet- en regelgeving. Op basis daarvan moeten er bepaalde gegevens worden vastgelegd, zoals uw BSN. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over u aan een overheids­instelling, een toezichthouder of andere financiële instellingen door te geven (zie ook par. 4c en par. 5.d). Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank of een opsporingsinstantie.

 

e. Statistisch onderzoek
We doen statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van onze producten en diensten. Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:


o Gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, geslacht, geboortedatum of leeftijd.
o Gegevens die we vastleggen als u contact zoekt met onze medewerkers, zoals de vragen die u stelt.
o Gegevens die u met ons hebt gedeeld, zoals de ingevulde klantonderzoeken en geanonimiseerde gegevens uit de platform templates voor aanvraag, mutaties en schadeclaims.
o Gegevens over uw gebruik van en interactie met onze digitale media.

 

Voor statistisch onderzoek gebruiken we uitsluitend geaggregeerde gegevens, die zijn losgekoppeld van uw naam en e-mailadres. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerd niveau gerapporteerd en zijn niet te herleiden tot individuen. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet voor op u gerichte marketingactiviteiten.

 

5.2 Verwerken persoonsgegevens
Over het algemeen verwerken wij de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij in dit privacy statement hebben beschreven. Wanneer wij de gegevens gebruiken voor andere (verwante) doelstellingen, treffen we extra maatregelen voor gegevensbescherming als dit wettelijk is vereist.

 

6. Aan wie verstrekken we uw gegevens?
 

Axell verstrekt uw persoonsgegevens aan de volgende derden:
a. Adviseurs en franchisenemers
Voor sommige diensten en producten hebben geautoriseerde onafhankelijke adviseurs toegang tot de gegevens. Via deze adviseurs kunt u bijvoorbeeld een aanvraag indienen of schade melden. Voor dit doel wisselen uw gegevens uit met deze adviseurs, zoals uw naam, adres en woonplaats.

 

b. Artsen en medisch adviseurs
Zie hiervoor artikel 3.2

 

c. Samenwerkingspartners
Sommige producten en diensten bieden we aan in samenwerking met partners. Via het digitale platform van de Axell groep kunnen bijvoorbeeld onder meer de volgende aanbieders producten en diensten aanbieden:


o Van Ameyde International
o Generali
o Reaal verzekeringen
o Credit Life International
o EllaHelpt belangenbehartigers
o Mijnbelang
o GLH belangenbehartigers
o Callas
o Rolls
o Meetingpoint

 

Bekijk voor een actueel overzicht onze websites. Aan onze samenwerkingspartners verstrekken we alleen die gegevens die zij nodig hebben om hun producten en diensten aan u te kunnen leveren.

 

d. Overheids­instellingen, toezichthouders en andere financiële instellingen
Uitsluitend als wij of onze opdrachtgever hiertoe wettelijk is verplicht, verstrekken we uw persoonsgegevens aan overheids­instellingen (zoals de Belastingdienst en opsporingsinstanties) en toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank). Daarnaast moeten we u in sommige gevallen registreren in incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Deze registers zijn ook toegankelijk voor andere financiële instellingen.

 

e. Leveranciers
Axell of haar opdrachtgevers kunnen derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Die partijen verkrijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Axell en haar opdrachtgevers hebben met de door haar ingeschakelde derden de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Onze partners zijn o.a.:


o Axell Claims services
o Erisietsmisgegaan.nl
o Veduma medisch advies
o EMN expertise
o EMN medisch advies
o Cobrowser
o Helmes AS
o ScorpiWave

 

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Axell en haar opdrachtgevers hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of on­rechtmatige verwerking van deze gegevens. Indien u twijfelt of een bericht, app, of website van ons afkomstig is of hebt u een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening, neem dan contact op met: helpdesk@axellclaims.com. We zullen waar nodig de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen.

Wees voorzichtig met de apparaten die u gebruikt voor onze online diensten en mobiele apps en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, be­waart Axell uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden be­waard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De be­waar­termijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de be­waar­termijn worden de persoonsgegevens in principe verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. In specifieke gevallen kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor juridische procedures. Gearchiveerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de be­waar­termijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Andere omgevingen en social media
Onze websites en apps bevatten links naar omgevingen van derden, waaronder social media aanbieders. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites en apps. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites, apps of social media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en social media zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Voor meer informatie over hoe deze derden met uw gegevens omgaan raden we aan om de privacy policies van deze derden te raadplegen (indien aanwezig). Maakt u gebruik van social media om gegevens met ons te delen of met ons te communiceren, zie dan onze opmerkingen bij sociale media in artikel 3.1b.

Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

 

7. Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dit privacy statement daarom regelmatig te raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

 

Melding
Axell heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen staan in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens en kun je hier vinden.

 

Vragen of inlichtingen
Hebt u vragen over dit privacy statement of wenst u meer informatie over jouw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. E-mail: info@axellclaims.com .